ปลัด ยธ. สั่งการให้ ผู้ว่าจังหวัดต่าง ๆ บูรณาการแก้ไข ปัญหาสินค้าราคาแพง

ปลัด ยธ. สั่งการให้ ผู้ว่าจังหวัดต่าง ๆ บูรณาการแก้ไข ปัญหาสินค้าราคาแพง

ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้บรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ดำเนินการบูรณาการแก้ไข ปัญหาสินค้าราคาแพง พร้อมชูเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล ปัญหาสินค้าราคาแพง – วันนี้ (13 ม.ค. 65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ยธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในทุกระดับ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้เร่งพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบดังกล่าวในระดับพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน ด้วยการจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง

รวมไปถึงการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) โดยการพัฒนาคนให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของตนตามฐานะและกำลังในการประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองตามลำดับขั้น สร้างพื้นฐานในการดำรงชีพให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น

พร้อมทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ประกอบอาชีพ และการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน รวมไปถึงให้เชิญชวนกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม OTOP และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ จัดอบรม หรือฝึกสอนวิชาชีพ อาทิ การทำอาหาร การจำหน่ายพืชผักสวนครัว หรือทำอาหารราคาประหยัด เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำว่า “กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงภาวะที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น จากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน จึงได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด รวมถึงนายอำเภอ และกลไกมหาดไทยในระดับพื้นที่ เร่งบูรณาการภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล การดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ภายในบริเวณบ้านเรือน รวมถึงการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อให้มีอาหารที่ปลอดสารพิษ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย และอาจเพิ่มรายได้ของครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความสุขอย่างยั่งยืน จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผนึกกำลังทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง”

ศาลอาญาให้ ประกัน ‘รุ้ง ปนัสยา’ ต่อถึงวันที่ 15 มิ.ย.

ศาลอาญาให้ ประกัน รุ้ง ปนัสยา ต่อไปถึงวันที่ 15 มิ.ย. จากกรณีชุมนุม หมุดสนามหลวง เมื่อปี 2563 พร้อมสั่งยกเลิกติดกำไล EM ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ได้นัดคำฟังคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำกลุ่มราษฎร จำเลยที่ 5 ตามความผิด ม.112 คดีปักหมุดสนามหลวงวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ น.ส.ปนัสยา ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวถึงวันที่ 12 ม.ค. เพื่อไปสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยในเวลา ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกัน รุ้ง ปนัสยา ในคดี 19 กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร และคดี 2 ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว ต่อไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัว EM

ก่อนหน้านี้ รุ้ง ได้รับประกันตัว จากคดีชุมนุมปักหมุดสนามหลวง เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย.63 ให้สามารถไปสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ถึงวันที่ 12 ม.ค. ซึ่งครบกำหนดในวันนี้ ซึ่งทางศาลได้ตั้งเงื่อนไข ห้ามทำกิจกรรมที่ทำให้สถาบันเสื่อมเสีย ไม่ร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ห้ามออกนอกเคหสถาน 24 ช.ม. ห้ามเดินทาง ออกนอกประเทศ และให้ติดกำไลอีเอ็ม

ต่อมาเมื่อเกษียณ ได้รับการแต่งตั้งโดย รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรี โดยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ท่านได้ทำการขอลาเพื่อบวช เป็นระยะเวลา 1 พรรษา และในปัจจุบันท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานองคมนตรี นั่นเอง

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป